Condicions d'Ús

1. Dades identificatives

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del canal de denúncies canaldedenuncies.tram.cat són:

Concessionàries: TRAMVIA METROPOLITÀ S.A. i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS S.A. amb CIF A-62415641 i A-63061626, respectivament.

Operadores: TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE, amb CIF U62868906 i U63304935, respectivament.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de la persona usuària de les presents Condicions Generals d'ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

Les quatre Organitzacions (Concessionàries i Operadores), declinen tota responsabilitat quant a la informació exterior a la present web i que no sigui gestionada directament pel seu administrador web.


2. Condicions generals d’ús

Les Concessionàries i les Operadores (d'ara endavant, TRAM) han habilitat aquest Canal de Denúncies universal per a permetre a qualsevol persona que hagi tingut coneixement de possibles infraccions del Codi Ètic i de Conducta, que puguin produir-se per part de la plantilla, la Direcció i persones col·laboradores de les quatre companyies, posar tal circumstància en coneixement dels seus Comitès Ètics i de Disciplina. Per a garantir majors nivells d'independència i confidencialitat, el Canal de Denúncies és gestionat pel Departament Corporate Defense de MOLINS&SILVA, empresa externa a TRAM.

El disseny i aplicació d'aquest Canal de Denúncies, respecta plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

Les empreses de TRAM, com a Responsables del Tractament de les Dades de Caràcter Personal, subcontracten a MOLINS&SILVA com a encarregat del Tractament de Dades per a la gestió del Canal de Denúncies i al seu torn a Innova per a l'assessoria informàtica del propi canal.

MOLINS&SILVA no es responsabilitza del transcurs de les recerques internes, ni de les accions preses pels Comitès Ètics de TRAM. En aquest sentit, actua com un mer canal de comunicació, dissociant la identificació de la persona denunciant i recopilant i documentant la informació proporcionada per aquesta, perquè s'estableixin com més aviat millor les mesures per a garantir la seguretat i validesa de les evidències i s'iniciïn les recerques internes pertinents.

MOLINS&SILVA canalitzarà sempre les denúncies rebudes a través d'aquest sistema, per a això garantirà la confidencialitat dels denunciants, tant en els processos que desenvolupi la mateixa, com aquells que realitzi TRAM donant seguiment a aquests.

El Canal permet denunciar tant persones, com a empreses o organismes.

El denunciant pot decidir enviar el seu missatge de manera anònima o incloure les seves dades personals.

Es recolliran i tramitaran tots els missatges que anunciïn incompliments de les normes reglamentàries o d'organització interna de les companyies de TRAM.

El contacte amb la persona denunciant té per objecte comprovar la seva identitat i classificar el tipus de denúncia. Es desestimaran aquelles denúncies en les quals no es pugui contactar amb la persona interessada en 1 setmana (en tal cas s'arxivarà), les dades la persona denunciant no corresponguin amb la persona contactada o no s'aporti la documentació de suport sol·licitada en el termini de 2 setmanes.

El procés de registre de la denúncia és el següent:

Comunicació de la denúncia

La comunicació es realitzarà des d'una pàgina web publicada amb l'única finalitat de servidor de canal de denúncies per a TRAM, emplenant un formulari web.

Les denúncies seran rebudes pels gestors externs del Canal, és a dir, MOLINS&SILVA.

Contingut de la denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per a poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes hauran de complir com a mínim els següents requisits:

 • Descripció dels fets: Exposició clara i detallada dels fets.

 • Abast dels fets: Lloc i moment en el qual va ocórrer o ha estat ocorrent el fet, així com la quantificació monetària estimada del mal.

 • Implicats en els fets: Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement d'aquest.

 • Dades de la persona denunciant: Nom i dades de contacte i la seva vinculació amb TRAM per a facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia, així com, si es considera necessari, documents, arxius o una altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la denúncia.

Notificació de la denúncia

Una vegada hagi enviat el formulari, rebrà un email en el compte especificat en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la denúncia i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com realitzar el seu seguiment.

Seguiment de la denúncia

La persona denunciant rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva denúncia, amb un vincle que, de nou, li portarà al formulari web del Canal per a poder consultar els detalls del canvi d'estat. Així mateix, a la persona denunciant se li podrà requerir informació personal per a la gestió interna de la denúncia. La persona denunciant tindrà voluntàriament l'opció de facilitar aquesta informació a través d'un formulari web.


3. Deure d'informació en el tractament de les dades de la persona denunciant

 1. Responsable del tractament i finalitats
  • Sense perjudici que a manera d'excepció es puguin acceptar denúncies anònimes i exclusivament en casos determinats, de conformitat amb la legislació en Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades transmeses seran tractats única i exclusivament amb la finalitat de possibilitar la gestió del Canal de Denúncies i Prevenció del Frau la implementació del qual és obligatòria per a les empreses, de conformitat amb el que s'estableix en el Art 31 bis del Codi Penal, a fi de donar compliment als seus Models de Prevenció i Detecció de Delictes.

  • Els Responsables del Tractament de les Dades Personals són, respectivament, les quatre entitats que componen TRAM.

  • En tot cas, s'ha encarregat a MOLINS & SILVA. DEFENSA PENAL la gestió del Canal de Denúncies, qui salvaguardarà la confidencialitat i seguretat de quanta informació i documentació fos presentada. D'aquesta manera, Vostè podrà tenir total confiança que, quant posi en coneixement, serà gestionat i mantingut amb total sigil professional, sense que pugui veure's temorós a qualsevol mena de represàlia o un altre tipus d'actuació contra la seva persona.

 2. Confidencialitat del denunciant
  • La identitat de la persona denunciant es mantindrà absolutament confidencial al llarg del procés, no revelant-se la seva identitat a les persones denunciades i no sent divulgada la informació a persones no autoritzades, tret que, en funció de la matèria que afecti pugui ser requerit per Jutges i Tribunals.

  • Les dades recollides en aquest Canal de Denúncies seran eliminats a un termini no superior a 3 mesos, a excepció que, investigats els fets, s'emprenguin accions legals, i en aquest cas dependrà el termini i conservació, de la finalització de les diligències corresponents. Una vegada transcorregut aquest termini la informació recaptada procedirà a cancel·lar-se.

 3. Abús del sistema i denúncia Falsa
  • L'abús del sistema podrà donar lloc a una acció contra l'autor o l'autora de l'abús. L'informem que l'acusació i denúncies falses són constitutives de delicte de conformitat amb el Art 456 del Codi Penal:

  • Els que, amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputessin a alguna persona fets que, de ser certs, constituirien infracció penal, si aquesta imputació es fes davant funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de conducta al seu esbrinament, seran sancionats:

   • Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, si s'imputés un delicte greu.
   • Amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos, si s'imputés un delicte menys greu.
   • Amb la pena de multa de tres a sis mesos, si s'imputés un delicte lleu.

 4. No represàlies
  • Les persones usuàries del sistema no patiran cap mena de represàlia per part de TRAM per l'ús del Canal de Denúncies i no s'enfrontaran a cap sanció si utilitza el mateix de bona fe.

 5. Drets en protecció de dades de caràcter personal
  • Els drets d'accés, rectificació i oposició, supressió, limitació del tractament i a la portabilitat, dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, que podrà exercitar davant TRAM (TRAMVIA METROPOLITÀ SA, TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, TRAMBAIX UTE o TRAMBESÒS UTE, segons correspongui) en l'adreça postal o l'adreça de correu electrònic que apareix a continuació:

  • TRAMVIA METROPOLITÀ SA amb NIF A62415641, adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i adreça electrònica dpo@tram.cat

   TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA amb NIF A63061626, adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i adreça electrònica dpo@tram.cat

   TRAMBAIX UTE (formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF O-62868906, adreça Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica dpd@trambcn.com i telèfon 900 701 181

   TRAMBESÒS UTE (formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF O-63304935, adreça Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica dpd@trambcn.com i telèfon 900 701 181

   Té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat)